Yuan nei gan ran kong zhi za zhi = Nosocomial Infection Control Journal

Verfügbarkeit: Nicht zugänglich.
Homepage(s): https://www.airitilibrary.com/Publication/PublicationIn...
Volltext online seit: Jg. 12 (2002)
ZDB Nummer: 2473859-1
Fachgruppe(n): Medizin
P-ISSN(s): 1026-2407
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenpflichtig