Xi An Jiao Tong Da Xue Xue Bao (Yi Xue Ban )= Journal of Xi'an Jiaotong University(Medical Sciences)

Verfügbarkeit : Nicht zugänglich
Homepage(s) :
Volltext online seit : Jg. 25 (2004)
Verlag : Xi'an-Jiaotong-Daxue
ZDB Nummer : 2483819-6
Fachgruppe(n) : Medizin
P-ISSN(s) : 1671-8259
Form : Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten : kostenpflichtig