Xi An Jiao Tong Da Xue Xue Bao (Yi Xue Ban )= Journal of Xi'an Jiaotong University(Medical Sciences)

Verfügbarkeit: Nicht zugänglich.
Homepage(s): http://www.airiti.com/CEPS/ec_en/ecJnlIntro.aspx?Jnliid...
Volltext online seit: Jg. 25 (2004)
Verlag: Xi'an-Jiaotong-Daxue
ZDB Nummer: 2483819-6
Fachgruppe(n): Medizin
P-ISSN(s): 1671-8259
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenpflichtig