Journal of Clinical Governance

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://www.ingentaconnect.com/content/tandf/jcg
Volltext online seit: Jg. 9 (2001)
Volltext online bis: Jg. 10 (2002)
Verlag: Radcliffe Medical Press
ZDB Nummer: 2050337-4
Fachgruppe(n): Medizin
E-ISSN(s): 1475-9918
P-ISSN(s): 1467-5277
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos