Shanxi-Shida-Tiyu-Xueyuan-xuebao = Shan Xi Shi Da Ti Yu Xue Yuan Xue Bao = Journal of Physical Education Institute of Shanxi Teachers University

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://www.cqvip.com/QK/82702A/201701/
Volltext online seit: Jg. 19 , H. 1 (2004)
ZDB Nummer: 2494111-6
Fachgruppe(n): Sport
P-ISSN(s): 1008-8571
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos