Black Ball: A Negro Leagues Journal

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://mcfarland.metapress.com/link.asp?id=121074
Volltext online seit: Jg. 1 (2008)
Verlag: McFarland
ZDB Nummer: 2478272-5
Fachgruppe(n): Anglistik. Amerikanistik
E-ISSN(s): 1939-8379
P-ISSN(s): 1939-8484
Form: retrodigitalisiert
Kosten: kostenlos