International Journal of Oceanography

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): https://www.hindawi.com/journals/ijocean/
Volltext online seit: (2009)
Volltext online bis: (2017)
Verlag: Hindawi
ZDB Nummer: 2504309-2
Fachgruppe(n): Geowissenschaften
E-ISSN(s): 1687-9414
P-ISSN(s): 1687-9406
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos
Bemerkung: Open Access