International Journal of Computational Intelligence Techniques

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): https://bioinfopublication.org/pages/journal.php?id=BPJ...
Volltext online seit: Jg. 1 , H. 1 (2010)
Volltext online bis: Jg. 4 , H. 1 (2013)
Verlag: Bioinfo Publications
ZDB Nummer: 2589576-X
Fachgruppe(n): Informatik
E-ISSN(s): 0976-0474
P-ISSN(s): 0976-0466
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos
Bemerkung: Open access journal