Balkan Journal of Geometry and Its Applications

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): https://www.emis.de//journals/BJGA/
Volltext online seit: Jg. 1 (1996)
Verlag: Geometry Balkan Press, Bucharest, ROMANIA
ZDB Nummer: 2014097-6
Fachgruppe(n): Mathematik
E-ISSN(s): 1843-2875
P-ISSN(s): 1224-2780
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos