EU Energy in Figures (formerly: EU Energy and Transport in Figures)

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): https://ec.europa.eu/energy/en/data/energy-statistical-...
Volltext online seit: (2012)
Verlag: Publ. Off. of the Europ. Union
ZDB Nummer: 2679930-3
Fachgruppe(n): Wirtschaftswissenschaften
E-ISSN(s): 2363-247X
P-ISSN(s): 1977-4559
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos
Bemerkung: 2001 - 2010 u.d.T.: EU Energy and Transport in Figures