Pakistan Heart Journal

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://www.pkheartjournal.com
Volltext online seit: Jg. 12 (1979)
Verlag: Pakistan Cardiac Society
ZDB Nummer: 2696529-X
Fachgruppe(n): Medizin
E-ISSN(s): 2227-9199
P-ISSN(s): 0048-2706
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos