Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): https://ejmca.enu.kz/
Volltext online seit: Jg. 1 (2013)
Verlag: L. N. Gumilyov Eurasian National University
ZDB Nummer: 2738258-8
Fachgruppe(n): Mathematik
E-ISSN(s): 2308-9822
P-ISSN(s): 2306-6172
Form: Volltext, nur online
Kosten: kostenlos