Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications (EJMAA)

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://fcag-egypt.com/Journals/EJMAA/
Volltext online seit: Jg. 1 , H. 1 (2013)
Verlag: Department of Mathematics, Faculty of Science, Alexandria University, Egypt
ZDB Nummer: 2740371-3
Fachgruppe(n): Mathematik
E-ISSN(s): 2090-729X
Form: Volltext, nur online
Kosten: kostenlos