Rutgers Art Review, The

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://rar.rutgers.edu/
Volltext online seit: Jg. 1 (1980)
Verlag: State University of New Jersey
ZDB Nummer: 2761540-6
Fachgruppe(n): Kunstgeschichte
E-ISSN(s): 0194-049x
P-ISSN(s): 0194-049x
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos