Shan dong shui li ke ji : Zhong De he zuo Shan dong liang yuan xiang mu zhuan kan = Water resources science and technology of Shandong

Verfügbarkeit: Nicht zugänglich.
Homepage(s): https://www.oriprobe.com/journals/caod_427.html
Volltext online seit: H. 1 (1994)
Volltext online bis: H. 4 (1998)
Verlag: Shan dong shui li ke ji bian ji bu
ZDB Nummer: 2917799-6
Fachgruppe(n): Architektur, Bauingenieur- und Vermessungswesen
E-ISSN(s): 1002-2732
Form: Volltext, nur online
Kosten: kostenpflichtig