Mémorial : Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg / Memorial: Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (A, Recueil de Législation)

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/
Volltext online seit: (1945)
Verlag: Ministère d'État, Service Central de Législation, Luxembourg
ZDB Nummer: 2149313-3
Fachgruppe(n): Rechtswissenschaft
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos