Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): https://www.usherbrooke.ca/droit/recherche/revue/rdus/
Volltext online seit: Jg. 20 (1989)
Verlag: Université de Sherbrooke
ZDB Nummer: 2399629-8
Fachgruppe(n): Rechtswissenschaft
P-ISSN(s): 0317-9656
Form: Volltext, nur online
Kosten: kostenlos