European Journal of Legal Education (2020-)

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): https://ejle.eu/index.php/EJLE/issue/view/2
Volltext online seit: Jg. 1 , H. 1 (2020)
Verlag: European Law Faculties Association
ZDB Nummer: 2260195-8
Fachgruppe(n): Rechtswissenschaft
E-ISSN(s): 1750-4686
P-ISSN(s): 1684-1360
Form: Volltext, nur online
Kosten: kostenlos
Bemerkung: Neue Folge ab 2020