Vilakshan: XIMB Journal of Management

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/xjm
Volltext online seit: Jg. 17 (2020)
Verlag: Emerald
ZDB Nummer: 2525492-3
Fachgruppe(n): Wirtschaftswissenschaften
E-ISSN(s): 2633-9439
P-ISSN(s): 0973-1954
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos