Yuan Yang: A Journal of Hong Kong and International Writing

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://sunzi1.lib.hku.hk/hkjo/issue.jsp?book=43
Volltext online seit: (2000)
Verlag: University of Hong Kong, Dept. of English,
ZDB Nummer: 2217055-8
Fachgruppe(n): Anglistik. Amerikanistik
Form: Volltext, nur online
Kosten: kostenlos