Kentucky Negro Educational Association Journal

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): http://kdl.kyvl.org/cgi/t/text/text-idx?tpl=knea.tpl
Volltext online seit: Jg. 1 (1930)
Volltext online bis: Jg. 23 (1952)
Verlag: Kentucky Negro Educational Association
ZDB Nummer: 2261175-7
Fachgruppe(n): Bildungsgeschichte
Form: retrodigitalisiert
Kosten: kostenlos