Japanese Slavic and East European Studies

Verfügbarkeit: frei zugänglich
Homepage(s): https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsees/-char/en
Volltext online seit: Jg. 1 (1980)
Verlag: Japan Association for Russian and East European Studies
ZDB Nummer: 2265861-0
Fachgruppe(n): Geschichte, Politologie, Slavistik
E-ISSN(s): 2434-9887
P-ISSN(s): 0389-1186
Form: Volltext, Online und Druckausgabe
Kosten: kostenlos